Regulamin

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Handonboard przez Użytkowników.
 2. Handonboard to platforma umożliwiająca katalogowanie odnośników do filmów pornograficznych oraz ich odpowiednią kategoryzację.
 3. Właścicielem serwisu Handonboard jest Simpliteca.com
 4. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Przesłanie zapytania w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę platforma on-line funkcjonująca pod adresem https://handonboard.com a także produkty należące do platformy osadzone na zewnętrznych serwisach typu: Chrome Extension Store, Google Play, Mozilla Extension Shop
  2. Usługodawca – Simpliteca.com;
  3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://handonboard.com oraz wszelkie jej podstrony, a także serwisy satelitarne umieszczone pod innymi domenami ale będące częścią Serwisu
  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do serwisu Handonboard;
  5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia, która dokonała lub zamierza dokonywać czynności poprzez Platformę;
  6. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
 6. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

[Usługi świadczone poprzez Platformę]

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Informacje przekazywane przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy nie stanowią oferty Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w wersji freemium platformy.
 4. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  1. katalogowanie linków do filmów
  2. kategoryzowanie linków do filmów
  3. usługa czyszczenia historii przeglądarki
  4. zaawansowana statystyka i rekomendacje filmów
  5. usługi zabezpieczające anonimowość Użytkownika
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, następuje z momentem dokonania założenia konta Użytkownika przez Platformę. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

[Ogólne zasady korzystania z Platformy]

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową lub za pomocą urządzeń mobilnych Użytkownik musi spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Micscrosoft Edge w wersji 10.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 40.x lub nowszej, Opera w wersji 40.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 50.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Platformy do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy;
  2. przestrzegania zasad prawa,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.
 5. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Platformie są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Platformie treści  zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści zawierających niedozwoloną pornografię, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 7. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.
 8. Jeśli Użytkownik nie udzieli Usługodawcy informacji, o których mowa w punktach poprzedzających Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.

[Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Platformy]

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania podejmowane przez Użytkowników;
  2. niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy;
  3. prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Platformy;
  4. przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy;
  5. wady danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników;
  6. jakość, legalność i wady prawne dostępnych materiałów w ramach Platformy;
  7. działanie i zaniechanie  osób trzecich i innych sił, na które Usługodawca nie ma wpływu
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  1. niemożności korzystania z Platformy,
  2. korzystania z Platformy,
  3. braku dostępu do Platformy, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Platformie,
  4. błędu w funkcjonowaniu Platformy,
  5. nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
  6. oddziaływania osób trzecich,
  7. oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
 6. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 7. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych na Platformie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 8. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.

[Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Platformy]

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected] Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy i Usługi i z tego tytułu nie przysługują Użytkownikowi żadne roszczenia.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

[Ochrona danych osobowych]

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż inni Użytkownicy będący wynajmującymi, jeżeli działania Użytkownika będą tego wymagały, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stroniezinternetowej.

[Zmiany Regulaminu]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane czynności realizowane poprzez Platformę.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Platformie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Platformy.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku.